Mokslopolis

Filosofijos terminai


Kas yra juslumas

este

Kas yra tikslingumo filosofija, tikslo siekimas (aristotelis)

teleologija

Kas yra visa ko išjudintojas, kūrėjas (aristotelis)

pirminis judintojas

Kas yra kūrėjas, sukūręs abu pasaulius (platonas)

Demijurgas

Kas yra materija, forma, priežastis, tikslas

Aristotelio loginis kvadratas

Kas yra žmogaus mąstymo teisingas būdas - prielaida, prielaida, išvada (aristotelis)

silogizmas

Kas yra apsivalymas

katarsis

Kas yra pateikiamas modelis, kurį gali atkartoti

mimezis

Kas yra politinis gyvūnas, socialus žmogus (aristotelis)

zoon politikon

Kas yra laimė

eudaimon

Kas yra tikslas siekti laimės, o ne ją pasiekti

eudiamonistinė etika (aristotelis)

Kas yra Platono ir Aristotelio filosofijos laikotarpis

helenizmo filosofija

Kas yra epikūrininkai, skeptikai, stoikai

romėnų filosofinės mokyklos

Kas yra kūniško ir dvasinio malonumo siekimas su saiku (epikūras)

hedonizmo filosofija

Kas yra II-VII a. šv. Augustinas

patristika

Kas yra IX-XII a. Tomas Akvinietis

scholastika

Kas yra žmogus centre (renesansas)

antropocentristinė pasaulėžiūra

Kas yra visiškas panirimas į gilinimąsi kas aš esu (descartes)

kartezinės meditacijos

Kas yra aiškinasi, ar esi realus, ar iliuzinis (descartes)

subjektyvistinė filosofija

Kas yra tikrąją tiesą atskleidžia protas ir deduktyvus mąstymas

racionalistai

Kas yra vidinė, svarbiausia substancija (descartes)

res cogitans

Kas yra kūnas, išorė (descartes)

res extensa

Kas yra būtybė, daiktas. iš monadų sudaryta būtis (leibnicas)

monada

Kas yra pažinimas kyla iš juslinio patyrimo. tikrumo garantas yra moksliniai eksperimentai, bet juos bet kada galima nuginčyti

empiristai

Kas yra žmogus yra švari, balta lenta (locke)

tabula rasa

Kas yra tikėjimas, kad viskas turi priežastį

determinizmas

Kas yra tikėjimas, kad ne viską galima paaiškinti, ne viskas turi savo priežastį ir tikslą

indeterminizmas

Kas yra iš daugelio regimybių sudarytas teiginys

indukcija

Kas yra išsikeltu teiginiu aiškinama regimybė

dedukcija

Kas yra kaip privalau elgtis? (kantas)

deontologinė etika

Kas yra pareiga (kantas)

deontos

Kas yra kaip privalai elgtis, kad tavo elgesys būtų teisingas (neklysta)

kategorinis imperatyvas

Kas yra kaip norėtum elgtis, konkuruoja su kategoriniu (dažnai neteisingas)

hipotetinis imperatyvas

Kas yra du pasauliai - juslinis ir protui prieinamas

dualizmas

Kas yra būties bruožų tyrimas?? (nuo ikisokratikų)

metafizika

Kas yra pasaulis už juslinio patyrimo ribų

transcendencija

Kas yra prieštaringa, neišsprendžiama problema

aporija

Kas yra tezė-antitezė-sintezė. tezė ir antitezė susijungia (prieštaringumai) ir sudaro sintezę (Sokratas iškėlė teigiamą dialektikos prasmę laikydamas ją tiesos radimo metodu, kai priešinant skirtingus požiūrius atskleidžiama tikrovės prigimtis).

dialektika

Kas yra klaidingo mąstymo, absurdiškumo supratimas (sokratas)

elenktinis metodas

Kas yra atviras pokalbis ir tiesios paieškos (sokratas)

majautinis/pribuvėjos metodas

Kas yra nemirtingos sielos prisiminimai (platonas)

anamnezis

Kas yra tikslas-gyventi be kančios, prie nieko neprisirišti (seneka)

stoicizmas

Kas yra stoicizmo idealas (seneka)

apatija

Kas yra nuošalus gyvenimas be nerimo ir sumaišties (epikūras)

atarãksija (gr. ataraxia – nesudrumsčiama ramybė), senovės graikų etikos kategorija, apibūdinanti būseną, kai pasiekiama sielos ramybė ir dvasinė pusiausvyra. Antikos filosofai teigė, kad būtina prielaida ataraksijai pasiekti yra dorybių puoselėjimas. Dorybės buvo traktuojamos skirtingai – dievų, mirties, prietarų baimės atsikratymas (Epikūras), susitaikymas su tikrove, abejingumas pasauliui (skeptikai), protu įgyjama dvasios nepriklausomybė (stoikai).

ataraksija