Mokslopolis

Senovės Graikija


1.    Kas yra kalokagatija? Kuo ji svarbi senovės graikams?

Kalokagatija - senovės graikų sąvoka, reiškianti žmogaus etinį estetinį idealą – fizinio    grožio ir dorovinio tobulumo derinį.

 

2.    Kaip graikai derino asmeninę laisvę ir paklusnumą bendrai tvarkai?

Graikams buvo svarbi asmeninė laisvė, jie galėjo drąsiai filosofuoti, kalbėti, diskutuoti, sakyti savo nuomonę. Kai sprendimai priimti, jų labai laikomasi.

 

 

 

3.    Kodėl Senovės Graikijoje klestėjo menai, filosofija, retorika?

Nes buvo demokratiška santvara. Kai yra demokratija, savo mintis gali drąsiai reikšti, todėl buvo galima filosofuoti, sakyti savo nuomonę ir tt.

 

 

 

4.    Kodėl graikų skulptūros buvo tuo pat metu ir realistiškos, ir idealizuotos? Atsakydami remkitės graikų grožio ir harmonijos samprata.

Skulptūros buvo vaizduojamos realistiškai, nes graikams rūpėjo kūno grožis, bet tuo pačiu, buvo pašalinami netobulumai.

                                    

 

 

5.    Įvardykite 5 senovės graikų vertybes ir jas apibūdinkite.

Saikas- ieškojo aukso vidurio, nenorėjo išsišokti, grožis-dvasios ir kūno harmonija, tvarka, drąsa-herojai, šlovė, laisvė- piliečio laisvė, reikšti savo nuomonę.

 

 

6.    Kokią reikšmę senovės graikų gyvenime turėjo mitai?

Mitai aiškino pasaulio reiškinius, žmogaus elgesio modelį, telkė graikų modelį.

 

 

 

 

7.    Palyginkite istorinį, mokslinį ir mitinį mąstymą. Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi?

Aiškina pasaulį visi, bando jame surasti tam tikrus dėsnius. Mitinis mąstymas- aiškina pasaulį netiesiogiai, mokslinis- atradimais, faktais. Istorinis per pasekmes.

 

 

 

 

8.    Kada mitų herojų maištas laikomas kilniu, o kada bandymas priešintis likimui atneša pražūtį? Kodėl?

(Prometėjas/Sizifas). Kilniu laikoma, kai aukojamasi ir dėl kitų, o pražūtį atneša tada, kai darai dėl savęs, savanaudiškumo.

 

 

 

 

9.    Gerai išmanyti mitų apie Prometėją, Sizifą, Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Orfėją ir Euridikę siužetus.

Prometėjas- labai myli žmones. Jiems prieš dievų valią suteikia ugnį. Dievai nubaudžia jį pririšdami prie uolos, erelis drasko Prometėjo kepenis kiekvieną dieną, kurios stebuklingai užgija.

Sizifas- geras dievų draugas, kuris labai plepus ir vieną kartą išplepa dievų paslaptį savo draugams. Už tai jį dievai nubaudžia. Sizifas imasi klastos, (apgauna požemį), taip gyvena tiek metų, kol dievai apie tai nesužino. Vėliau dievai išsiaiškinę tiesą, jį stipriai nubaudžia. Kiekvieną dieną Sizifas susilenkęs turi atridenti akmenį į kalno viršūnę ir ją pasiekus, kiekvieną kartą akmuo nurieda į žemę ir Sizifas darbą turi daryti iš naujo.

Dedalas ir Ikaras- Dedalas labai geras (skulptorius), Ikaras jo sūnus. Jiems karalius neleidžia grįžti į Graikiją, nors Dedalo čia vienintelė svajonė. Kartą jis sukuria vaškinius sparnus, kuriais jie galės parskristi į Graikiją. Sūnus nepklauso tėvo ir skrenda iki pat saulės, kur ištirpsta sparnų vaškas ir Ikaras paskęsta jūroje.

Narcizas- nimfos jį labai įsimylėję, (Afroditė irgi, kuri vėliau jį nubaudžia už tai, kad jis visus atstumia). Miršta iš sielvarto, nes supranta, kad įsimylėjo pats save ir negali būti kartu.

Orfėjas ir Euridikė- Orfėjas labai gražiai groja. Kartą jo žmona miške užmina ant nuodingos gyvatės, per kurią miršta. Orfėjas eidamas į požemius groja savo (arfa), kuri visus užhipnotizuoja grojimo gražumu. Orfėjas gauna šansą parsivesti Euridikę namo, su sąlyga, jog negali atsigręžti į žmoną, kuri yra už jo iki požemių pabaigos, kitaip žmona grįš į požemius su visam. Orfėjas apie tai pamiršta, atsisuka, ir Euridikė dingsta amžiams.

 

 

 

 

10. Kas buvo Homeras, kada jis gyveno, ką sukūrė?

Pirmasis senovės graikų ir Europos poetas. XII-VII a.pr.Kr. Sukūrė ,,Iliadą‘ ir ,,Odisėją“.

 

 

 

11. Kas yra herojinis epas?

Didelės apimties, dažnai eiliuotas kūrinys arba kūrinių ciklas istorine ar mitologine tema. Seniausi herojiniai epai yra ,,Iliada“ ir ,,Odisėja“. Labai rašoma apie herojus.

 

 

12. Dėl ko mite kilo Trojos karas?

Trojos karas kilo dėl to, jog Trojos karalaitis Paris, pagrobė Spartos karaliaus Menelajo  žmoną Helenę.

 

 

 

13. Kada ir kur vyksta „Iliados“ veiksmas? Kuo kūrinys prasideda ir kuo baigiasi?

13a. per. Kr. Prasideda Achilo ir Agamemnono konfliktu. Baigiasi Hektoro nužudymu.

 

 

 

14. Apibūdinkite Hektorą ir Achilą. Kuo jie panašūs ir kuo skirtingi?

Abu geri kariai. Hektoras be galo mylintis savo šeimą, tėvynės gynėjas, narsus, ryžtingas, drąsus. Achilas, mokantis laikyti labai stiprų pyktį. Abu savanaudiški tuo, jog abu besąlygiškai siekia šlovės.

 

 

15. Apibūdinkite Homero epų kalbą.

Jie įtvirtino epo stilistikos bruožus – hiperbolizavimą, pakartojimus ir formules, epitetus, palyginimus. Parašyta hegzametru. Pastovieji epitetai, išplėsti palyginimai.

 

16. Kuo prasideda „Odisėja“ ir kuo baigiasi?

Prasideda Dievų susirinkimu ant Olimpo, baigiasi grįžimu į Itakę.

 

 

17. Papasakokite bent 5 Odisėjo nuotykius plaukiant namo.

Lotofagai, Polifemas, Kirkė, Sirenos, Kalipsė.

 

 

 

18. Kodėl Odisėjas taip atkakliai nori grįžti į Itakę?

Jis nori grįžti pas savo žmoną.

 

 

19. Homero epai šiuolaikiniam skaitytojui gali atrodyti žiaurūs: čia daug kraujo, žudynių. Ką tai sako apie kultūros ir visuomenės pokyčius?

Anksčiau žmonėms buvo garbė žudyti, kariauti. Šiuo metu tai yra gan smerkiama. Su laiku vertybės ir garbės suvokimas keičiasi, poreikiai taip pat.

 

 

 

20. Nuo ko priklauso epuose vaizduojamų žmonių likimai? Ar žmonės gali juos pakeisti? Kodėl?

Nuo Dievų, žmonės jų pakeisti negali.

 

 

21. Paaiškinkite šiuos iš Antikos ateinančius posakius: Sizifo darbas, titano darbas, narciziška asmenybė, Ikaro skrydis, Ariadnės siūlas, Pandoros skrynia, Achilo kulnas, Trojos arklys, nesantaikos obuolys, Prometėjo ugnis, pasibalnoti Pegasą, tarp Scilės ir Charibdės, olimpinė ramybė, Damoklo kardas

Sizifo darbas-beprasmis darbas; 

titano darbas- labai sunkus, herojiškas darbas.

Narciziška asmenybė- mylinti tik patį save asmenybė;

Ikaro skrydis- drąsus, rizikingas ieškojimas;

Ariadnės siūlas- išeitis iš sunkios padėties;

Pandoros skrynia-visa tai, su kuo neatsargiai elgiantis galima susilaukti daugybės bėdų ir nelaimių;

Achilo kulnas-žmogaus silpnybė, pažeidžiama vieta;

Trojos arklys- klastinga ir pražūtį nešanti dovana

Nesantaikos obuolys- ginčo, nesantaikos priežastis

Prometėjo ugnis-nuolatinis vidinis veržimasis, siekimas aukštų mokslo, meno tikslų: talentas, gabumai. 

Pasibalnoti Pegasą-turėti talentą, būti talentingam;

Tarp Scilės ir Charibdės- padėtis, kai iš abiejų pusių gresia pavojus;

Olimpinė ramybė- santūrumas panikos ar suirutės metu. 

Damoklo kardas-nuolat gresiantis pavojus.

22. Ar žinote Olimpo dievų ir deivių vardus bei globojamas sritis? Išvardykite.

Dzeusas- svetingumo ir dangaus dievas.

Poseidonas-žemės drebėjimų, arklių dievas.

Apolonas- saulės šviesos dievas.

Hadas- požeminio pasaulio dievas.

Atėnė- išminties, strategijos ir karo deivė.

Dionisas- vynuogių, vynodarystės, ekstazės dievas.

23. Išvardykite tris svarbiausius klasikinio laikotarpio filosofus.

Sokratas, Platonas, Aristotelis.

 

24.Kuo svarbus Sokratas? Kokie svarbiausi jo teiginiai? Kuo vardu žymiausias Sokrato mokinys, ką jis parašė?

Senovės graikų filosofas, gyvenęs ir veikęs Atėnuose. Pasak Sokrato, pažinimui būdingas besąlygiškas tikrumas. Aukščiausia gėrio apraiška laikė etines vertybes, o jų pažinimą – būtina dorovingo elgesio sąlyga. Platonas.

 

 

 

25. Išvardykite tris didžiuosius graikų tragikus. Ką jie sukūrė?

Aischilas ,,Prikaltasis Prometėjas“

Sofoklis ,,Antigonė“

Euripidas ,,Medėja“

 

 

 

26. Kokią reikšmę antikiniame teatre turėjo choras?

Savo atėjimu ir išėjimu choras žymėjo veiksmo pradžią ir pabaigą.

 

27. Ką reiškia veiksmo, laiko ir vietos vienovės dėsnis? Kodėl jis susiklostė?

Teatro, dramos, įstatymo principas Senovės Graikijoje. Veiksmas vyksta vieną dieną, veikėjai nuo pradžios iki pabaigos išlieka tokie patys, laikas- viena para ir ne daugiau. Susiklostė, kad nereikėtų dažnai keisti scenografijų., dėl dramos struktūros. Vyksta Tėbuose.

 

 

 

28. Kokią reikšmę senovės Atėnuose turėjo teatras? Pateikite pavyzdžių ir juos pakomentuokite.

Čia buvo vaidinama. Antikinę dramą vaidindavo choras ir aktoriai. Čia vaidindavo tik vyrai. I a. per. Kr. dar vis vaidinta per Dioniso šventes.

     

 

29. Kokiai filosofijos srovei priklausė Seneka? Ką jis sukūrė? Kokios jo idėjos?

Stoicizmui. Seneka sukūrė ,, Laiškai Liucilijui“. Dorovingo gyvenimo pradžią lemia griežtumas sau, ištikimybė principams ir artimo meilė. Taip pat Liucijus pripažindavo sielos nemirtingumą, visapusę visos žmonijos lygybę.

 

 

 

30. Kas buvo Horacijus? Apibūdinkite idealų romėną jo odėje „Jaunimui“.

Romėnų poetas, kuris dažniausiai kūrė odes. Šioje odėje jo idealas yra tvirtas, ryžtingas, drąsus, šaunus, turintis nuopelnų, besilaikantis tradicijų, ginantis tėvynę jaunuolis.